accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

labibliografica.cat s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web labibliografica.cat

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o contingut publicat mitjançant eines autogestionables. Així mateix podrien haver-hi errors en el control de les animacions HTML.
 • Càrrega desproporcionada: no s’aplica.
 • El contingut no entra dins làmbit de la legislació aplicable: no aplica.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 26 de juny de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’empresa proveïdora de labibliografica.cat . Última revisió de la declaració: 26 de juny de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

 • Correu electrònic: hola@labibliografica.cat

 • Telèfon: 621218929.

Podeu presentar :

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos d’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4
  • o continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades per labibliografica.cat.

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, així com a la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de juny de 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549 :2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

 • Utilització de text alternatiu a les imatges
 • Separar el contingut de la presentació mitjançant l’ús de fulls d’estil (CSS).
 • Estructurar i etiquetar correctament el contingut de les pàgines.
 • Realitzar una maquetació mitjançant CSS i amb un disseny líquid perquè s’adapti a qualsevol resolució de pantalla.
 • Utilitzar un text significatiu als enllaços.
 • Evitar combinacions de colors de poc contrast, evitar transmetre informació només a través del color.
 • Evitar l’ús de JavaScript dins del possible.
 • Evitar l’ús de marcs (frames).
 • Ús dels estàndards del W3C: HTML5, CSS 3.0, WAI AA.

Opcions d'accesibilitat